Címlap -> Bemutatkozás

Ökoiskola lettünk!

ÖKO éves munkaterv

ÖKO hírek

A tanév összes eseménye

2018/19. tanév

Iskolai étkezés

Étkezési befizetési 

időpontok és lemondás

Iskolarádió - Iskolaújság

rádióadások cool

Iskolaújság számok wink

Visszaszámlálás

Még
van hátra az őszi szünetig! :-)

Alapítványunk

 

Iskolánk alapítványa:

Szegedi Csikós Iskola Alapítvány

6726 Szeged, Fő fasor 61-63.

Adószám: 18452749-1-06

 

Csengetési rend

2018. szept. 19-től

 

6:45

Reggeli ügyelet

 

7:30

Felvonulás a tantermekbe

 

7:50

Figyelmeztető csengetés

Óra

Be-

csen-

getés

Kicsengetés

Szü-

net

1.

8:00

8:45

15

2.

9:00

9:45

15

3.

10:00

10:45

15

4.

11:00

11:45

10

5.

11:55

12:40

10

6.

12:50

13:35

30

7.

14:05 - 14:50

(délutáni órák, szakkörök)

 

8.

14:50 - 15:35

(délutáni órák, szakkörök)

 

 

14:15-15:15 Napközis tanulóidő

 

15:15 - 15:45

napközi

9.

15:45 - 16:45

(összevont felügyelet)

 

Iskolánk a Facebookon

Keresés az oldalon


Hirdetés
Bemutatkozás PDF Nyomtatás E-mail

 

A Szegedi Gregor József Általános Iskola épületét 1963-ban adták át. Az eredetileg Rózsa Ferenc Sugárúti, majd Fő Fasori Általános Iskola névvel illették, de 2008. július 01-től felvehette Gregor József világhírű operaénekes nevét. A tizennyolc tantermesnek épített (jelenleg 22 tantermet használunk) kétemeletes objektum tégla és beton építőanyagból, a kor uralkodó építészeti stílusának megfelelően lapos tetővel épült, az átlagosnál lényegesen nagyobb udvarral és zöld területtel. Tornaterme kicsi, felújításra szorul. A főépületen kívülre épült, amelyet fedett, de nem zárt közlekedő köt össze. Mellette egy óvoda is épült, amely az idők folyamán szervezetileg levált az iskolától.


Hiszünk abban, hogy az iskola nem szolgáltatás, ahol pénzért áru vehető.

Meggyőződésünk szerint az iskola nem más, mint a szülő, a gyermek és a pedagógus bizalmon, egymás tiszteletén és tiszteletben tartásán alapuló szoros együttműködése.

Múltunkhoz tartozik az is, hogy ebbe az iskolába jártak állami gondozott gyerekek is, de ez az Árpád Nevelőotthon megszűntével, és az állami gondoskodás átalakulásával ez megszűnt.

A legmagasabb tanulólétszám, amit az iskola fogadni volt képes, a demográfiai csúcs időszakában 630-650 volt. Jelenleg ez 450 körüli.

Hagyományainkhoz tartozik annak a városi, illetve megyei szintű versenynek a megvalósítása és lebonyolítása, melynek ötlete ennek az iskolában született, és vált népszerűvé a város többi oktatási intézményében is. Az egyik ilyen verseny a Móra olvasási verseny, melyet már nemcsak alsó tagozatosoknak szervezünk. Az iskola összevonások következményeként a megszűnt Móricz Zsigmond Általános Iskola városi versenyét, melyet a Víz Világnapján rendeztek, már a mi iskolánk ápolja a továbbiakban.

Az iskolában magas színvonalú minőségfejlesztési program folyik. Célunk a partnerközpontú működés gyakorlatban történő megvalósulása. Ennek alapja az iskola felhasználói igények pontos ismerete és lehetőség szerinti beépítése az iskolai munka minden területére.

Az itt dolgozók munkáját fejlesztő pedagógus segíti, aki a felsőbb évfolyamokban is végez gyermekekkel egyéni foglalkozást.

1968 óta folyik tagozatos szinten az angol nyelvoktatás. Ez forradalminak bizonyult az akkori politikai viszonyok közepette, hiszen a városban ez volt a második általános iskola, ahol az angol nyelvet heti öt órában csoportbontással engedélyezték tanítani. A magas színvonalú angol oktatás mellé később csatlakozott, majd a kifutó orosz helyébe lépett a német nyelv. A német nyelv sajnos már kifutott, nem volt rá megfelelő szülői igény.

A nyelvoktatás első osztálytól indul. Ez a munka évfolyamtanítás keretében, nívócsoportokba történő besorolással történik. A csoportok átjárhatósága (az egyéni fejlődési tempó alapján) biztosított.

A német nyelv helyére a kínai (mandarin) nyelv lépett, melynek oktatása kezdő és haladó szakköri keretekben folyik. A 2015/16-os tanévtől 7. évfolyamban már a választható második idegen nyelvként léptettük be Pedagógiai Programunkba. A kínai nyelvet a Kínai Nyelvoktatási Tanács által delegált szakképzett anyanyelvi tanár oktatja, angol közvetítő nyelven a SZTE Konfuciusz Intézetével való partneri együttműködés keretein belül. A szükséges tankönyveket a diákok kikölcsönözhetik az SZTE Klebelsberg Könyvtárból. A kínai nyelvoktatás mellett az Intézet nagy hangsúlyt fektet a kínai kultúra bemutatására is. Az órákon a diákok megismerkedhetnek Kína földrajzával, a kínai történelem főbb alakjaival, a filozófiai áramlatokkal, a hagyományos kínai ünnepekkel és az ázsiai ország viselkedéskultúrájának egyes elemeivel. Az SZTE Konfuciusz Intézet 2017-ben ünnepli megalapításának 5. évfordulóját.

A művészeti műveltségi tömbön belüli tárgyak célja az önkifejezés igényének megtartása, a fantázia kibontakoztatása, a művészet körébe tartozó elsajátítása mind elméleti, mind gyakorlati síkon. Elemi szinten a gyerekek hangsúlyozottabban foglalkoznak minden olyan művészeti megnyilvánulással, ami nemcsak művészi szinten értékelendő, hanem hasznos eszköze a fantázia fegyelmezett mederben történő szárnyaltatásának, a pontosságra nevelésnek.

Iskolánk kiemelt személyiség-, képesség- és készségfejlesztő terepe a komplex művészeti nevelés az általunk kidolgozott Gregor Program segítségével, melynek célja a művészetekkel történő alapozás. Ebben a tevékenységben és munkáan a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány van segítségünkre. Elsősorban a zene a terepe ennek a munkának, mely az alsó tagozatban a nyelvek könnyű elsajátításához, a sokoldalúan pallérozott személyiség kialakításához vezet.

Magyarországon egyre többen csatlakoznak a különböző vállalkozásoktatási képzési formákhoz. A vállalkozás végső célja az, hogy segítségével megteremtsék annak lehetőségét, hogy a fiatalokból sikeres vállalkozó, vagy a munkaerőpiac új kihívásaihoz jobban alkalmazkodni tudó ember váljon. A különböző programok közül az iskola számára a JUNIOR ACHIEVEMENT MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY általános iskolák számára kifejlesztett, illetve adaptált programja megvalósítható. Iskolánk 1995-ben indította el kísérleti jelleggel. A gazdasági ismertek tanítása beépült a tantárgyakba, és felső tagozatosoknak szakköri keretekben oktatjuk.

Az anyanyelvi képzés során is rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekekben rejlő kreativitás megőrzését, továbbfejlesztését. Ennek érdekében minden lehetőséget megadunk arra, hogy a gyerekek alkotó módon sajátítsák el a szükséges ismereteket: verseket, meséket írjanak, riportokat készítsenek, dramatizálással, irodalmi művek előadásával gyakorolják a szerepfunkciókat.

A kisiskolásoknál a matematikai gondolkodást is tapasztalati úton alapozzuk meg. A tanítás középpontjában a felfedezés, a logikus, rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra nevelés, az ötletes, eredeti és ésszerű megoldások keresésére való ösztönzés áll. A gondolkodási képességek fejlesztése során hangsúlyt kap a problémamegoldó és műveleti képesség, a matematika tanulás szokásrendjének tudatos fejlesztése. Mindez szorosan kapcsolódik a vállalkozói szemléletű személyiségfejlesztéshez oly módon, hogy megalapozza a gyors és fegyelmezett gondolkodást, valamint logikát.

Az emelt szintű nyelvoktatáshoz mind tárgyi, mint személyi feltételek adottak.

A számítástechnikai ismeretek oktatásakor arra törekedünk, hogy a számítógép világát kedvelő és a benne otthonosan mozgó embereket neveljünk. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően kerülnek kapcsolatba a számítógépekkel, de az iskolában csak képességeiket fejlesztő programok használatára nyílik mód.

Célunk, hogy tanítványaink elsajátítsák és alkalmazzák az egyes sportágak alapelemeit. A meglévő tornaterem méretei nem túl sok sportág megismerésére ad lehetőséget, ezért lelkes részvevői vagyunk a Nagy Sportágválasztó rendezvényeknek. Iskolánkban a mindennapos testnevelésre nagy gondot fordítunk, s támogatjuk a gyerekek aktív sporttevékenységét, versenyeztetését.

Nyitottak vagyunk minden újdonságra, de csakis az értékek és elveink mentén.