Virtuális osztályterem, segédanyagok

2017/2018. tanévben első osztályos gyermekek beiratkozási tájékoztatója + nyomtatványok

Tisztelt Szülők!

A 2017/2018. tanévben első osztályos gyermekek beíratására az alábbi időpontokban van lehetőség:

2017. április 20. (csütörtök) 800-1900 óráig

és

2017. április 21. (péntek) 800-1800 óráig

az intézményvezető helyettesi irodában (I. em.)

A beíratáshoz szükséges iratok:

1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (eredeti példány)

2. A szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet gyakorló szülő)

vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája. Más törvényes

képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata is szükséges

3. A gyermek lakcímkártyája, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

4. A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

5. A gyermek születési anyakönyvi kivonata (másolat is megfelel)

6. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

7. Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról

8. Nyilatkozat, hogy hit és erkölcstan vagy erkölcstan oktatást igényelnek-e

9. A gyermek TAJ-kártyája

10. Nem magyar állampolgárok esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó

tartózkodási kártya

„Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles

tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti,

mely értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely

gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

A tanulók felvételéről az általános iskola vezetője az EMMI 22. §-a rendeletben foglalt eljárásrend

szerint dönt.”