Virtuális osztályterem, segédanyagok

2018/2019. tanév – Általános iskolai beiratkozás – KÖZLEMÉNY

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás idejét:

2018. április 12 (csütörtök) 8:00-19:00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 óra között

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója az EMMI rendelet 22. §-a szerinti eljárásrend szerint dönt. A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 15 napon belül küldi meg a szülő részére.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
    • óvodai szakvélemény
    • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
    • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
  • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
  • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
  • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára

Szeged, 2018. március 28.