Virtuális osztályterem, segédanyagok

Iskolánk bemutatása leendő elsősöknek és szüleiknek

2024. április 10. ,,Gregoros leszek én” nyílt tanítási órák – plakát, regisztráció

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy az általános iskolai beiratkozást a 2023/24-es tanév rendjéről szóló 30./2023 (VIII. 22) BM rendelet 7. § rögzíti. Ennek megfelelően a 2024-2025-ös tanév első évfolyamán a tanköteles tanulókat a Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban

2024. április 18. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2024. április 19. (péntek) 8.00-19.00 óra között
kell beíratni.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
A szülők/törvényes képviselők személyes megjelenése a beiratkozásra kijelölt napokon kötelező!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
     • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
     • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
     • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
     • A beíratást végző szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
     • A beíratást végző szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Nyilatkozatok:
     • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
     • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (Mindkét szülő aláírása szükséges.)
     • Nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat megtalálja iskolánk honlapján.

     • A gyermek és az óvoda OM azonosítója (ezt az óvoda tudja megadni a szülőnek)
     • Ha van, egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény

A beiratkozás személyes jelenléttel történik, de a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk a KRÉTA felületen való előzetes ügyindítást, amely 2024.március 27-én kerül megnyitásra. 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez is kapcsolódó szülői tájékoztató segédletet itt található.

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Szeged, 2024.03. 19.
Pocsai Blanka igazgató
06-62-559-278

Szegedi Tankerületi Központ Közleménye

Iskolánk felvételi körzetének listája itt található (beiskolázási körzethatár)

Mellékletek:
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
• Nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról

Beiskolázási körzethatárok

 

Iskolabemutatás

Az iskolaprofilban kiemelt jelentőségű az angol nyelv, 1-4. évfolyamig csoportbontásban kerül oktatásra. A 4. osztály végén a megelőző 4 év teljesítménye és egy írásbeli szintfelmérő teszt, valamint a szaktanárok és osztályfőnökök javaslata alapján heti 5 vagy 3 órában, nívócsoportban folyik tovább a nyelvoktatás. A 2021/2022. tanévtől angol nyelvi lektorunk is van.

2011 óta kínai nyelvoktatás is van az iskolában. A kínai nyelvet anyanyelvi tanár oktatja, angol közvetítő nyelven a SZTE Konfuciusz Intézetével való partneri együttműködés kereteiben, amire 3. osztálytól van lehetőség. A kínai nyelvoktatás mellett az Intézet nagy hangsúlyt fektet a kínai kultúra bemutatására is. Az órákon a diákok megismerkedhetnek Kína földrajzával, a hagyományos kínai ünnepekkel és az ázsiai ország viselkedéskultúrájának egyes elemeivel.

Az iskola kiemelt személyiség-, képesség- és készségfejlesztő terepe a komplex művészeti nevelés, a Gregor Program, melynek célja a művészetekkel történő alapozás, a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány szakmai támogatásával. A program részét képezi az ének-zene tantárgy nívócsoportos oktatása 2. évfolyamtól 7. évfolyamig, két énekkar működése (ötszörös arany minősítés), délutáni idősávba beépített hangszeroktatás (a szülőknek nincs teendője ezzel kapcsolatban átkísérést is zeneiskola biztosítja), kézműves-ÖKO, és komoly színpadi produkciókat bemutató, arany és ezüstminősítéssel rendelkező dráma szakkör működtetése és a „Boldogiskola” program. A program keretében élménypedagógiára építjük a művészetekkel nevelés lehetőségét pl. táncházzal, hangszerbemutatókkal, közös muzsikálással.

A 2021/2022. tanévtől heti két napon iskolapszichológus támogatja munkánkat. A személyiségfejlesztést, konfliktuskezelést kutyaterápiás foglalkozásokkal is támogatjuk. Terápiás kutyánk Waffi a gyerekek nagy kedvence. Az állatbarát szemléletmód közvetítésére tervezett éves programjaink alapján iskolánk elnyerte az Állatbarát iskola címet.

Családias, kertvárosi iskola a Gregor. Kiváló adottsága a nagy zöld udvar, az 3 éve felújított tornaterem és a tornaszoba, amely a gyermekek mozgásigényét szolgája. Az együttműködési megállapodás a Pick Szeged és Szedeák sportegyesületekkel lehetővé teszi, hogy a tanítási órákon és délután is lehetőség van a sportolásra a sportágak iránt érdeklődőknek, amit úszásoktatás és akrobatikus rock and roll csoport működése egészíti ki. A Bozsik program keretében a focisták is versenyzési lehetőséget kapnak, rendszeresen jó eredményeket elérő több korosztályt megmozgató csapatainkkal. Az iskolában heti rendszerességgel foglalkozik gyógytornász a gyógytestnevelést igénylő gyermekekkel.

Az intézmény a tantárgygondozás, tehetséggondozás biztosítására pedagógusaink a 7-8. évfolyamon magyarból és matematikából nívócsoportokban végzi nevelő-oktató munkájukat. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Termoszlaborjában 8. évfolyamunk félévente 2-2 órában, látványos és izgalmas laborgyakorlaton vesz részt, a kémia és biológia tantárgyak élményközpontú tanításának lehetőségeként. A felzárkóztató tevékenységet főállású fejlesztőpedagógus is támogatja.

Évente pályázunk a „Határtalanul” programra, a 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatására.

1-4. évfolyamon a tantárgyi integráción alapuló (KEVE) közlekedési programot, 3-4. évfolyamon a Kék tér bűnmegelőzési programot működtetjük.

Iskolai könyvtárunk saját programjai nagyon kedveltek, ami közül kiemelkedik a „kis könyvtáros” képzés, és a Könyvtári éjszaka.

Rangos városi szintű versenyünk a Víz világnapja tankerületi verseny.

A digitális kompetenciafejlesztést az iskolai táblagép készlet tanórai alkalmazása, a jól felszerelt informatika terem, a programjainkra, pályázatokra készült projektmunkák (pl. szabadulószoba, iskolatörténeti film, iskolarádió műsorai) segítik. Virtuális osztálytermet működtetünk. Egyéni digitális kompetenciafejlődést biztosít a Logiscool programozó iskola intézményi jelenléte. Minden tantermünk a digitális ismeretátadásra alkalmas. 3-4. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy diákjaink körében nagyon népszerű. 1-2. évfolyamon ennek előkészítéseként játékos programozást tanítunk, robotika szakkört működtetünk amiben élményközeli lehetőség a rendelkezésre álló robot parkunk, és programozó társasjátékaink. Rendszeresen részesei vagyunk intézményi szintű programokkal a „Digitális témahétnek”. A Digitális témahét a digitális pedagógia elterjesztését, alkalmazásának mélyítését célozza, annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre kiterjedhessen, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy ne csupán az informatika tantárgy keretében valósuljon meg a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése.

Az intézmény „Ökoiskola”, melynek célja és feladatai: természetvédelem- környezetvédelem- egészségnevelés, a környezettudatos szemléletmód kialakítása az iskolai keretek között, a fenntarthatóságra nevelés. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, minden szinten palackprésünk van, az iskola előtt kupakgyűjtő szívben folyamatosan jótékonysági céllal gyűjtöttünk, de a változó ökoszemlélettel haladva, a műanyagpalack hasznosítására dolgozunk ki iskolai projektet. ÖKO munkacsoportunk együttműködésben diákönkormányzatunkkal, minden iskolai rendezvényen környezettudatosságra épülő programelemeket szervez, de az év folyamán is szerveznek nevelő célzatú akciókat. Energiatudatos iskola és Kerékpárbarát iskola címmel rendelkezünk. Udvarunkon virágnaptár, fűszerkert és rovarhotel közvetíti a környezettudatos szemléletet.

Az DÖKO munkacsoport éves munkaterve koherens a Pedagógiai Program Környezetnevelési és Egészségfejlesztési programjával, az iskola Éves munkatervével.

Pedagógiai programunkban kiemelkedő szerepet kap:
     • Erkölcsi értékek fenntartása és átadása.
     • Környező világunk megismertetése, megszerettetése, megóvása.
     • Hagyományok ápolása.
     • Környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése.
     • Élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása.

A diákönkormányzat munkájával összhangban működtetjük a Rotary család tagjaként 2017. május 19-én megalakult Earlyact csoportunkat is. A csoport célja/ küldetése: „Jóakaratot, megértést, békét hirdessen diáktagjai aktív részvételén keresztül, hogy elkötelezett állampolgársággal hatásos vezetéssel javíthassák iskolájuk, a helyi és globális közösségek életminőségét”.

Az iskola nyitottságát, elérhetőségét honlapja (www.gregor-iskola-szeged.hu) és facebook oldala biztosítja, a földszinti folyosónkon a gyermekeknek képújságot üzemeltetünk, remekül működik az iskolarádió. A szülőkkel való kapcsolattartás aktív, szinte naprakész, ez az iskola erőssége is. Családias iskola vagyunk, és működésünkkel erre is törekszünk. Minden tanévben slideshow-ban összegezzük az év eseményeit, ami az iskola honlapján a „Bemutatkozás” és az „Iskolatörténet” fül alatt meg is tekinthető.

A fenntartó Szegedi Tankerületi Központ „Innovatív iskola” és „Pro Art” elismerésben részesítette az intézményt.

 

Kattintson a képre a cikk megnyitásához!

Kattintson a képre a cikk megnyitásához! Tartós megtekintés (online és nyomtatott sajtó)