A Szegedi Gregor József Általános Iskola bemutatása

A Szegedi Gregor József Általános Iskola Szeged kertvárosi övezetében helyezkedik el, épületét 1963-ban adták át. Az eredetileg Rózsa Ferenc Sugárúti, később Fő Fasori Általános Iskola 2008. július 1-én vette fel Gregor József világhírű operaénekes, Szeged díszpolgára nevét. Az épület előtt a kezdetektől álló kiscsikót ábrázoló szobornak köszönhető, hogy a köznyelvben „Csikós Iskolaként” emlegetik.Az elmúlt tanévben egész tanéven átívelő programot terveztünk, iskolánk 55 éves születésnapjára. Időkapszulát helyeztünk el az utókornak, az iskola főbejáratánál.

A tizenhat tantermesnek épített (jelenleg 22 tanteremben folyik az oktatás) kétemeletes objektum tégla és beton építőanyagból, a kor uralkodó építészeti stílusának megfelelően lapos tetővel épült, az átlagosnál lényegesen nagyobb udvarral és zöld területtel. A tornaterem nem szabványos, a főépületen kívülre épült, amelyet fedett, de nem zárt közlekedő köt össze. Mellette egy óvoda is épült, amely az idők folyamán szervezetileg levált az iskolától.

Múltunkhoz tartozik az is, hogy ebbe az iskolába jártak állami gondozott gyerekek is, de ez az Árpád Nevelőotthon megszűntével, és az állami gondoskodás átalakulásával ez ma már nem így van.

A legmagasabb tanulólétszám a demográfiai csúcs időszakában 630-650 volt, jelenleg ez 450- 470 fő között mozog.

Az elvárások az épület funkcionális működését tekintve nagymértékben megváltoztak. Szerencsés, hogy az elmúlt évek során két nagyobb beruházás az alapproblémák kezelését tette lehetővé. Az intézmény gazdaságosabb működését segítette elő a nyílászárók teljes cseréje és a homlokzat-felújítással összekötött külső szigetelés. 2015-ben az elektromos hálózat felújítása óriási előrelépést jelentett. A rendszer biztonságos működését, az egyre növekedő terhelés ellátását tette lehetővé az új iskolai elektromos hálózat. A felújítási program részeként „megszületett” az iskolarádió is, ami már hosszú évek óta szerepelt az intézmény megvalósításra váró tervei között.

Az iskola tornatermének felújítása régi álomként 2019 szeptemberében történt meg. A mindennapos testnevelés támogatására, a használaton kívüli konditeremből tornaszobát alakítottunk ki. Iskolánk udvara zöld sziget. Kiváló lehetőséget biztosít a gyerekeknek a feltöltődésre, kötetlen játékra. A mindennapos testnevelés tanórai keretein belül hagyományos a 3. évfolyamban az úszás oktatása, és a 2. évfolyam Kosárpalánta programja.

Iskolánk könyvtára gyerekek közkedvelt szabadidős terepe. Nemcsak a magyar nyelv és irodalom órák könyvtárhasználati ismereti óráinak helyszíne, hanem kutatómunkára, játékra, kreatív időtöltésre is alkalmas hely.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Szegedi Tankerületi Központja, mint fenntartó és működtető vesz részt az intézményi munka feltételeinek biztosításában.

A Suli-Host Kft. az étkezés lebonyolításának felelőse.

Az eredményes szakmai munkának köszönhető, hogy az iskola tanulólétszáma az elmúlt években folyamatosan nőtt, beiskolázása biztonságos, egyenletes. A felmerülő és diagnosztizált tanulási zavarok korrekciójára a pedagógusok munkáját fejlesztő gyógypedagógus segíti.

Az iskolában 1968 óta kiemelt terület az idegen nyelv oktatása. Az angol nyelv tanítása jelenleg 1. osztályban elindul és csoportbontásban kerül oktatásra 4. évfolyamig.A 4. osztály végén a megelőző 4 év teljesítménye és egy írásbeli szintfelmérő teszt, valamint a szaktanárok és osztályfőnökök véleménye és javaslata alapján heti 5, vagy 3 órában, nívócsoportban folyik tovább a nyelvoktatás. Az emelt óraszámú nyelvoktatáshoz mind tárgyi, mint személyi feltételek adottak.

2011 óta kínai nyelvoktatás folyik iskolánkban, kezdő és haladó szakköri keretben. A 2015/16-os tanévtől 7. évfolyamban már a választható második idegen nyelvként léptettük be Pedagógiai Programunkba. A kínai nyelvet a Kínai Nyelvoktatási Tanács által delegált szakképzett anyanyelvi tanár oktatja, angol közvetítő nyelven a SZTE Konfuciusz Intézetével való partneri együttműködés keretein belül. A kínai nyelvoktatás mellett az Intézet nagy hangsúlyt fektet a kínai kultúra bemutatására is. Az órákon a diákok megismerkedhetnek Kína földrajzával, a hagyományos kínai ünnepekkel és az ázsiai ország viselkedéskultúrájának egyes elemeivel. Az SZTE Konfuciusz Intézet 2017-ben ünnepelte megalapításának 5. évfordulóját.

Iskolánk kiemelt személyiség-, képesség- és készségfejlesztő terepe a komplex művészeti nevelés az általunk kidolgozott Gregor Program segítségével, melynek célja a művészetekkel történő alapozás. Ebben a tevékenységben és munkában a2008/2009-es tanévtől aPro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány van segítségünkre. Elsősorban a zene a terepe ennek a munkának, mely az alsó tagozatban a nyelvek könnyű elsajátításához, a sokoldalúan pallérozott személyiség kialakításához vezet.A Program részét képezi az ének-zene tárgy nívócsoportos oktatása 2. évfolyamtól 7. évfolyamig, valamint az énekkar.

Ehhez kapcsolódóan hangszeroktatást is a Pro Musica Művészeti Iskola végzi.

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Termoszlaborjában 8. évfolyamunk félévente 2-2 órában, látványos és izgalmas laborgyakorlaton vesz részt, a kémia és biológia tantárgyak élményközpontú tanításának lehetőségeként.

Városi szinten rangos versenyeink: a Móra Ferenc Tankerületi Olvasásverseny, amelyet 1993-tól rendezünk meg 100-120, 3-6. osztályos tanuló részvételével. A Víz Világnapja verseny 2000-től kerül megszervezésre felső tagozatos vegyes csapatok (5-8. osztály) részvételével. A verseny 2016-tól tankerületi szinten kerül megrendezésre, 10-12 általános iskola részvételével. A 2018/2019. tanévtől iskolánk a Megyei Matematikaverseny megrendezését is felvállalta.

2018-ban ÖKOiskola címet kaptunk. Az ÖKOiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok feltérképezése, lehetőség szerinti védelme, a felmerülő problémák kezelése részét képezik az iskola pedagógiai munkájának. Az ÖKOiskola éves munkaterve koherens a Pedagógiai Program Környezetnevelési és Egészségfejlesztési programjával, az iskola Éves munkatervével.

Pedagógiai programunkban kiemelkedő szerepet kap:

  • Erkölcsi értékek fenntartása és átadása.
  • Környező világunk megismertetése, megszerettetése, megóvása.
  • Hagyományok ápolása.
  •  Környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése.
  •  Élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása.

2019-ben a környezettudatos szemlélet megerősítésére saját programmal jelentkeztünk és elnyertük az “ Energiatudatos Iskola” címet is. 2019/2020. tanévben pedig “Energiahatékony” címet nyert el iskolánk. Pályázatunkban a “ Műanyag STOP” programot, és a “ Két keréken a suliba” programok megszervezését terveztük meg.

Az iskola eszközparkjának bővítésére 2011-ben (fenntartói pályázat) 9 db interaktív tábla beszerzésével nyílt lehetőség. A 2015/2016-os tanévben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően 14 db új számítógéppel és 7 db monitorral bővült az informatika terem felszereltsége. A 2017/2018-as tanévben 30 db táblagéppel gazdagodtunk, ami tovább szélesíti lehetőségeinket a digitális tanítási órák megszervezésében. 2018 nyarán az intézmény teljes területén kiépített wifi hálózat további támogatást jelent a digitális kompetencia sokoldalú fejlesztéséhez. A 2018/2019. tanév zárásaként 3 db interaktív panel bővíti lehetőségeinket. Harmadik alkalommal vettünk részt intézményi szintű programokkal a „Digitális témahéten”. A Digitális témahét a digitális pedagógia elterjesztését, alkalmazásának mélyítését célozza, annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre kiterjedhessen, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy ne csupán az informatika tantárgy keretében valósuljon meg a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése. A 2019/2020. tanévtől robotika szakkör működik iskolánkban. Az alap eszközpark beszerzésre került, feladatunk az eszközellátottság további bővítése.

A Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetek keretében a 2015/2016-os tanévtől kollegáink osztályszintű programokat indítottak be, melyhez a 2018/2019. tanévben a 4. évfolyam is kapcsolódott. A 2019/2020. tanévben 5-8. évfolyamra tervezzük a program folytatását.

Ebben a tanévben kapcsolódunk első alkalommal a Fenntarthatósági Témahéthez.

A programsorozat projektgazdája és fő támogatója az EMMI, fővédnöke a kezdetektől Áder János köztársasági elnök. A Témahét célja, hogy fenntarthatóság üzenetét a pedagógusokon és diákokon keresztül közvetítse az egész társadalom felé. Ennek a megvalósítása érdekében a Témahét együttműködik minden fenntarthatóságért elkötelezett szervezettel.

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil, szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

2018-ban fenntartónk, a Szegedi Tankerületi Központ „Innovatív iskola” címet adományozott iskolánknak, amely pedagógiai törekvéseinknek, intézményi szintű munkánk méltó elismerése.

A Boldogságóra program iskolánkban a 2018/2019. tanévben indult el, beépítésre került a Pedagógiai programba, és Éves munkatervünkbe is. Sikeres pályázat keretében a 2019/2020. tanévben is folytatjuk a programot.

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.

Iskolánk az EFOP-3.3.6 pályázatban partnerintézmény volt, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület felkérése alapján, ill. támogatásával. A projektben 20 Csongrád megyei oktatási intézmény vett részt. A projektmegvalósítás időszaka: a 2018/2019-es, és a 2019/2020-as tanév volt, négy féléves bontásban. A project ideje alatt, minden osztályunk vegyen részt vett az általuk szervezett környezetvédelmi programokon.

A “Határtalanul” program célja: A magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.A 2018/2019. tanévben harmadik alkalommal nyújtotta be iskolánk pályázatát a programra.

KEVE program. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztálya közlekedésbiztonsággal kapcsolatos programja általános iskolások számára, melyhez 2019 szeptemberétől csatlakozunk.

A mindenki által csak KEVE Programként emlegetett országosan is egyedülálló kezdeményezés a közlekedési, baleset megelőzési ismeretek iskolai keretek között történő átadására, elsajátíttatására irányul. A KEVE Program egy szisztematikus képzés, mely az általános iskolás gyermekeknél a közlekedési ismeretek készségszintű elsajátítását célozza meg. Ez a program is beépíthető a Nemzeti Alaptantervbe, így bármelyik iskola képzésébe beilleszthető. A 2020/2021. tanévben már az első és második évfolyamon is bevezettük a programot.

A 2019/2020. tanévben diákönkormányzat munkájával összhangban működtetjük a Rotary család tagjaként 2017. május 19-én megalakult Earlyact csoportunkat is. A csoport célja/ küldetése: „Jóakaratot, megértést, békét hirdessen diáktagjai aktív részvételén keresztül, hogy elkötelezett állampolgársággal hatásos vezetéssel javíthassák iskolájuk, a helyi és globális közösségek életminőségét”.

Az iskola nyitottságát, elérhetőségét külső szemlélők számára honlapunk, és facebook oldalunk is támogatja. (www.gregor-iskola-szeged.hu)